Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności zgodna z sekcją 10 ustawy o danych osobowych (523/99)

Data wydania: 1 lutego 2010 r

ADMINISTRATOR:

Biuro pośrednictwa pracy Kipinä Oy

2125453-6
Pispalan valtatie 139, 33270 Tampere
0400 403 242

Osoby odpowiedzialne za sprawy rejestru danych:

Juha Kivimäki

0400 403 242

-

  


NAZWA REJESTRU

Rejestr osób poszukujących pracy przygotowany i prowadzony przez Biuro pośrednictwa pracy Kipinä Oy

PODSTAWY PROWADZENIA REJESTRU

W rejestrze gromadzone są informacje, których Kipinä Oy potrzebuje do procesu wyboru i rekrutacji pracownika, a także do utworzenia i prowadzenie akt pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Osoba poszukująca pracy może wysłać aplikację na konkretne stanowisko pracy lub złożyć otwartą aplikację. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby poszukującej pracy. Informacje podane przez osobę poszukującą pracy będą przechowywane i wykorzystywane w rejestrze kandydatów przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy, po czym zostaną usunięte. Na żądanie osoby poszukującej pracy, dotyczące jej dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

TREŚCI ZAWARTE W REJESTRZE

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, telefon, e-mail, data urodzenia, rodzaj poszukiwanej pracy, preferowane miejsce pracy, możliowść użytkowania własnego samochodu, prawo jazdy, karta przeciwpożarowa, karta bezpieczeństwa pracy, obsługa wózka widłowego, szkolenia, doświadczenie zawodowe, pracodawca, typ stosunku pracy, daty rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, data możliwego podjęcia pracy, informacje własne. Część informacji do podania jest obowiązkowa, część dobrowolna.

ŹRÓDŁA REJESTRU

Informacje w rejestrze zbierane są od poszukującego pracy za jego zgodą. Na informacje zebrane od osoby poszukującej pracy składają się: aplikacja wypełniona przez osobę poszukującą pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa szkolne i inne certyfikaty, a także informacje przekazane przez osobę poszukującą pracy podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób zapisanych w rejestrze nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, niektóre dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji mogą zostać ujawnione firmie klienta Kipinä Oy, na zlecenie której osoba poszukująca pracy jest kandydatem. Dane nie będą udostępniane poza Unię Europejską ani Europejski Obszar Gospodarczy.

OCHRONA REJESTRU

Dane osobowe zawarte w rejestrze gromadzone są we wspólnych bazach danych, które są chronione zaporą sieciową i innymi odpowiednimi środkami technicznymi. Urządzenia serwera rejestru danych są przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko wyznaczone osoby. Komputery, na których rejestr jest używany, są chronione hasłem i znajdują się w zamkniętych przestrzeniach.

Rejestr jest używany zgodnie z wydzielonymi prawami dostępu określonymi przez Kipinä Oy, które są określone w zależności od kategorii i obowiązków danego pracownika. Prawo dostępu do rejestru wygasa, gdy osoba, której nadano prawo dostępu, zostaje odsunięta od zadań wymagających prawa dostępu.

Kipinä Oy wymaga od dostawcy usług systemowych odpowiedniej ochrony danych i zobowiązania się do niewykorzystywania danych rejestrowanych w systemie.

PRAWO WGLĄDU DO DANYCH

Zgodnie z art. 26 ustawy o danych osobowych, osoba ma prawo wglądu do własnych informacji zawartych w rejestrze. Podpisany wniosek o wgląd do danych należy przesłać na piśmie do osoby kontaktowej lub złożyć osobiście pod powyższym adresem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać sprostowania nieprawidłowych informacji na jej temat.